คริสต์ศักราช

คริสต์ศักราช (ค.ศ.)

พระเยซูประสูติ

พระเยซูประสูติ

        คริสต์ศักราชเป็นศักราชสากลที่ใช้อยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ คริสต์ศักราชที่ 1 เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 754 แห่งศักราชโรมัน การเริ่มต้นคำนวณคริสต์ศักราชเริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ.525 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญจอนห์ที่ 1 (St. Paul I) ทรงมอบหมายให้นักบวชชื่อ ไดโอนีซุส เอ็กซิกุอุส (Dionysius Exiguus) คำนวณวันอีสเตอร์สำหรับใช้ระหว่าง ค.ศ.527-626 ผลการคำนวณพบว่าพระเยซูคริสต์ประสูติเมื่อวันที่ 25ิธันวาคม ปี 753 แห่งศักราชโรมัน แต่เนื่องจากตามธรรมเนียมถือเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ ดังนั้นจึงเห็นว่าวันที่ 1 มกราคม ปี 754 แห่งศักราชโรมัน เป็นจุดเริ่มต้นของปีแรกสำหรับยุคใหม่ของมนุษยชาติ เรียกว่า “ปีแห่งพระเป็นเจ้า (ANNO DOMINI ซึ่งย่อว่า A.D.) ทำให้ในเวลาต่อมามีการเรียกช่วงเวลาก่อนการประสูติของพระเยซูคริสต์ว่า ก่อนคริสต์ศักราช (Before Christ ซึ่งย่อว่า B.C.) ดังนั้น ตามการคำนวณของไดโอนีซุส เอ็กซิกุอุส ปี 754 แห่งศักราชโรมัน จึงถือว่าเป็น ค.ศ.1 (A.D. 1) และปี 753 แห่งศักราชโรมัน จึงเป็น 1 ปีก่อนคริสต์ศักราช (1 B.C.)

   อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีการใช้คริสต์ศักราชนั้น ศักราชดังกล่าวยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเท่าที่ควร มีหลักฐานว่าคริสต์ศักราชน่าจะปรากฏใช้เป็นศักราชหลักในยุโรปตะวันตก เมื่อนักบวชชาวอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักในนามว่า บีด ผู้น่านับถือ (Venerable Bede) ใช้คริสต์ศักราชในการอ้างอิงเหตุการณ์ต่างๆ ในหนังสือ “ประวัติศาสตร์ศาสนาของชาวอังกฤษ” ของเขาซึ่งเขียนแล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.731 ขณะที่สำนักวาติกันใช้คริสต์ศักราชในเอกสารอย่างเป็นทางการในสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ที่ 13 (St. Paul XIII)

โฆษณา