การเทียบศักราชไทย

การเปรียบเทียบศักราชไทยในการศึกษาประวัติศาสตร์

     หลายคนคงจะสงสัยว่าอะไรๆ ก็มีแต่สากล ทำไมเราไม่สนใจเรื่องราวความรู้ของบ้านเราบ้าง วันนี้เข็มนาฬิกาทรายจึงนำความรู้ที่เกี่ยวกับเจ้า “เวลา” มาให้รู้จักกันนะครับก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบศักราชไทยในการศึกษาประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นหลักฐาน เอกสารต่างๆ ที่มักจะปรากฎปีศักราชที่แตกต่างกันไป

        อ.ล้อม เพ็งแก้ว ให้ความหมายของคำว่า “ศักราช” ไว้ในบทความเรื่อง “ศักราช” คืออะไร? ทำไม? เรียก “ศักราช” ว่าหมายถึง ราชาแห่งศกะ (คือศากยวงศ์แห่งพระพุทธองค์) เพราะการบอกปีในสังคมอินเดียนิยมนับตามพระชนมายุของกษัตริย์ ส่วน “ศักราช”ในความหมายที่ให้โดย พจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546) หมายถึง อายุเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สำคัญ เรียงลำดับกันเป็นปีๆ ไป

  จากการศึกษาเกี่ยวกับจารึกในสมัยต่างๆ มาแล้วนั้น พบว่ามีการใช้เลขศักราชในรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบด้วยกันในพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้คือประเทศไทย ก่อนที่จะมี “พุทธศักราช”ใช้อย่างเดี๋ยวนี้ การที่นำวิธีการคำนวณเลขศักราชมาใช้ในการกำหนดอายุของจารึกนั้น นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการที่จะทำให้ทราบอายุของจารึกสมัยต่างๆ อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงพัฒนาการของอักษร, ภาษา, ศาสนา และอิทธิพลของอาณาจักรโบราณใกล้เคียงที่มีการเคลื่อนย้ายหยิบยืมกันขึ้น

การเปรียบเทียบศักราชไทย

การเปรียบเทียบศักราชไทย

โฆษณา