ยุคหิน (ภาค 2)

1. ยุคหิน (Stone Age) ต่อ…

  • 1.2 ยุคหินกลาง (Mesolithic Period หรือ Middle Stone Age) อยู่ระหว่าง 10,000-6,000 ปีมาแล้ว มนุษย์ยุคนี้รู้จักทำเครื่องมือหินที่มีความประณีตมากขึ้นด้วยการกระเทาะผิวด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านออกให้เกิดความคม ทำให้เครืองมือหินในยุคนี้มีรูปทรงที่เหมาะแก่การใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม เครื่องมือยุคหินกลางที่พบมีทั้งเครื่องมือสับ ตัด ขุด และทุบ หลักฐานเครื่องมือหินของมนุษย์ในยุคหินกลางพบในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย โดยพบครั้งแรกในเวียดนาม เรียกว่า วัฒนธรรมฮัวบิเนียน จัดเป็นวัฒนธรรมยุคหินกลางของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
  • 1.3 ยุคหินใหม่ (Neolithic Period หรือ New Stone Age) อยู่ระหว่าง 6,000 – 4,000 ปีมาแล้ว มนุษย์ยุคนี้มีความเจริญทางวัตถุมากกว่ายุคหินกลาง รู้จักควบคุมธรรมชาติมากขึ้น รู้จักพัฒนาการทำเครื่องมือหินอย่างประณีตโดยมีการขัดฝนหินทั้งชิ้นให้เป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการใช้สอยมากขึ้นกว่าเครื่องมือรุ่นก่อนหน้านี้ เช่น มีดหินที่สามารถตัดเฉือนได้แบบมีดโลหะ มีการต่อด้ามยาวเพื่อใช้แผ่นหินลับคมเป็นเสียมขุดดิน หรือต่อด้ามไม้สำหรับจับเป็นขวานหิน สามารถปั้นหม้อดินและใช้ไฟเผา สามารถทอผ้าจากเส้นใยพืชและทอเป็นเชือกทำเป็นแหหรืออวนจับปลา ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งที่จำแนกมนุษย์ยุคหินใหม่ออกจากมนุษย์ยุคหินกลางก็คือการที่มนุษย์ยุคนี้รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น มีการปลูกข้าวและพืชอื่นๆ เช่น ถั่ว ฟัก บวบ และเลี้ยงสัตว์หลายชนิดมากขึ้น เช่น แพะ แกะ และ วัว ซึ่งก็คงทั้งไว้ใช้งานและเป็นอาหาร

ใหม่1

    • วัฒนธรรมยุคหินใหม่พบอยู่ทั่วโลก แต่หลักฐานสำคัญที่มีลักษณะโดดเด่น คือ การสร้างอนุสาวรีย์หิน (Megalithic) ที่มีชื่อเสียง คือ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ในประเทศอังกฤษสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้คำนวณเวลาทางดาราศาสตร์ เพื่อพิธีกรรม เพื่อบวงสรวงดวงอาทิตย์เพื่อผลผลิตทางการเพาะปลูกใหม่2
    • การที่มนุษย์ยุคนี้รู้จักทำการเพาะปลูกและผลิตอาหารได้ ทำให้พวกเขาสามารถอยู่รวมกันเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องเที่ยวเร่ร่อนหาอาหารดังแต่ก่อน จึงทำให้เกิดเป็นสังคมหมู่บ้านขึ้น มีการสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับมาใช้ในการปกครองเพื่อความสงบสุขของสังคม มีการแบ่งแยกหน้าที่การงานและรู้จักร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน ทำให้พวกเขามีเวลาว่างที่จะใช้ไปเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น ตัวอย่างก็คือการขุดค้นพบซากหมู่บ้านสมัยหินใหม่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างด้วยไม้และดินเหนียวบนเสาที่ปักอยู่ในพื้นทะเลสาบหรือบนที่ลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นการก่อสร้างที่ใช้เสาทับคานอันเป็นแบบแผนการก่อสร้างพื้นฐานที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน และการรู้จักประดับลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลายแบบ เช่น ลายเลขาคณิต ลายก้นหอย เป็นต้น
โฆษณา